Quảng Bình: Triển khai Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

13:46, Thứ Hai, 24-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 08/6/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ; đồng thời, là căn cứ cho các cấp, các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

Kế hoạch đã đưa ra 6 định hướng, nhiệm vụ Chiến lược gồm: khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo; bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, điểu tra cơ bản, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về biển và hải đảo.

Để thực đạt được mục tiêu, Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đã đề ra 08 giải pháp chủ yếu gồm: Tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về biển; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phát triển khoa học, công nghệ; chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về quản lý, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển; áp dụng cơ chế tài chính bền vững phục vụ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này để tham mưu, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo trong phạm vi quyền hạn của tỉnh./.

Phan Đình Hùng

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 49

  • Tổng 5.376.170