Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025.

10:16, Thứ Tư, 15-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch số 3457/KH-STNMT ngày 09 tháng 11 năm 2023 về Tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2023 - 2025.

Kế hoạch tuyên truyền nhằm quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Sở nhằm tạo sức lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập gương điển hình tiên tiến vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Bộ, ngành tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; giúp các điển hình tiên tiến xác định động lực phấn đấu, nâng cao năng lực toàn diện cho tập thể, cá nhân về nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và phát huy hiệu quả.

Hai là, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sát với ngành, lĩnh vực, tình hình thực tế của Sở, của phòng, đơn vị. Xác định rõ tiêu chuẩn điển hình tiên tiến; lồng ghép nội dung, tiêu chuẩn vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của Sở và của từng phòng, đơn vị.

Ba là, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố, mô hình mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của ngành, của Sở, của phòng, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả và xác định khả năng phát triển của từng điển hình, mức độ ảnh hưởng của các điển hình ở từng phòng, đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, hạn chế, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

Năm là, định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời lựa chọn những mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phạm vi Sở Tài nguyên và Môi trường và từng phòng, đơn vị.

Sáu là, tổ chức tham quan các mô hình, các điển hình tiên tiến để trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả của các điển hình đạt thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tải Kế hoạch 3457/KH-STNMT tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 333

  • Tổng 5.376.452