Danh mục Công khai Luật tiếp cận thông tin

15:41, Thứ Hai, 14-5-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời hạn công khai

I. Văn Phòng Sở

1

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân, nội quy, quy chế do Sở TN&MT ban hành

Niêm yết tại trụ sở

cơ quan

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quy định được ban hành

Đến khi

quy định hết

hiệu lực

2

Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan theo quy định của pháp luật. Riêng thông tin về tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở cơ quan và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

3

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan, đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của sở, đơn vị trực thuộc Sở TN &MT

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin

hết giá trị

sử dụng

II.  Văn bản QPPL

1

Văn bản QPPL chuyên ngành; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở TN&MT

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ văn bản, thủ tục, quy trình được ban hành

Đến khi văn bản, thủ tục, quy trình được công bố hết hiệu lực

2

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tỉnh ( do Sở TN&MT tham mưu) đưa ra lấy ý kiến theo quy định

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra dự thảo

Đến hết thời hạn lấy ý kiến theo quy định

III. Kế hoạch Tài chính

1

Thông tin về danh mục dự án, chương trình thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

2

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực sách đối với các chương trình, dự án hiện, quyết toán ngân đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

IV. Khoáng Sản

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

2

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt

5 năm

3

Khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt

Đến khi có Quyết định mới thay thế

4

Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt

Đến khi có Quyết định mới thay thế

5

Kế hoạch và thông tin khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tạo ra thông tin

30 ngày

6

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tạo ra thông tin

30 ngày

7

Thông báo xét chọn hồ sơ đấu giá

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tạo ra thông tin

30 ngày

8

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tạo ra thông tin

30 ngày

9

Thông báo xét chọn hồ sơ đấu giá

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tạo ra thông tin

30 ngày

V. Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

2

Quy trình ISO về cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

3

Quy chế phối hợp trong hoạt động Khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình và Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

4

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

5

Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

VI.Tài nguyên Nước

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

VII. Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

VIII.Thanh tra Sở

1

Kết luận thanh tra

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận

05 ngày kể

từ ngày

công khai

2

Quyết định giải quyết khiếu nại

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định

05 ngày kể từ ngày niêm yết, công khai

3

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có quyết định

Đến khi quy định hết

hiệu lực

IX. Môi trường

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

2

Chương trình số 23 – CTr/Tu ngày16/8/2013 của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

3

Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21/5/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường tròng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

4

Kế hoạch số 1083/KH – UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

5

Quyết định số 841/QĐ – UBND ngày

08/4 /2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

6

Kế hoạch số 699/KH – UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

X. Đất đai

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

2

Nghị quyết số: 34/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

3

Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tuyên Hóa

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

4

Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Ba Đồn

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

5

Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quảng Ninh

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

6

Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quảng Trạch

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

7

Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lệ Thủy

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

8

Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Minh Hóa

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

9

Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bố Trạch

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

10

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Đồng Hới

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

XI. Biển và Hải đảo

1

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định ban hành

Đến khi hết hiệu lực

XII.Văn Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Bình

1

Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 23/9/2015)

Trên trang thông tin điện tử

Stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành

Đến khi quy định hết

hiệu lực

2

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai sau cấp Giấy chứng nhận. Mã hiệu: QT.ĐK.01 đến QT.ĐK.26; Ban hành ngày 19/5/2016

Trên trang thông tin điện tử

Stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành

Đến khi quy định hết

hiệu lực

3

Quy trình đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mã hiệu: QT.ĐK.27 đến QT.ĐK.40; Ban hành ngày 19/5/2016

Trên trang thông tin điện tử

Stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành

Đến khi quy định hết hiệu lực

4

Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 về ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của VPĐKĐĐ tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trên trang thông tin điện tử

Stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành

Đến khi quy định hết hiệu lực

XIII.Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

1

Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi hết hiệu lực

2

Thông tin khác phải đăng trên Trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi hết hiệu lực

3

Danh mục thông tin phải được công khai

Trên trang thông tin  điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi hết hiệu lực

XIV. Quy Hoạch Tài Nguyên

1

Các công trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Khi tiến hành lấy ý kiến nhân dân

30 ngày

2

Công trình Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch khoáng sản

Trên trang thông tin điện tử

stnmt.quangbinh.gov.vn

Có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

30 ngày

XV.Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

Các thông báo đấu giá, giao đất không thông qua đấu giá

Niêm yết tại trụ sở cơ quan;

Trên trang thông tin điện tử

Số 39 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

stnmt.quangbinh.gov.vn

Từ khi có thông báo chậm nhất là 5 ngày

Đến khi hết hiệu lực

XVI. Trung tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường

1

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Bình

Trên Trang thông tin điện tử.

stnmt.quangbinh.gov.vn

Khi có kết quả quan trắc

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 6398

  • Tổng 5.376.096