CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

14:28, Thứ Tư, 29-8-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc sở thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ);

b) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó Giám đốc sở giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cà tương đương:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý đất đai;

đ) Phòng Quản lý môi trường;

e) Phòng Khoáng sản, Khí tượng thủy văn;

g) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

h) Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo khoản 4, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

a) Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

b) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

c) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;

d) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

đ) Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc thành lập các đơn vị trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ

4. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt; đảm bảo phù hợp với Điều 5 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ).

5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ban hành văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật; văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3398

  • Tổng 3.468.922