Sở Tài nguyên và Môi trường phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

10:40, Thứ Năm, 27-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch số 1081/KH-STNMT ngày 26 tháng 4 năm 2023 về phát động Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trong ngành tài nguyên và môi trường Quảng Bình.

Kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong Sở; của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Tổ chức, triển khai sâu rộng, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ.

Xác định Đợt thi đua là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch phát động với nhiều nội dung thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của toàn Sở, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội… 

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là những giá trị cốt lõi của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ở các chi bộ, ở các phòng, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. 

Năm là, tiếp tục tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; trong thực hành tiết kiệm và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáu là, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tổ chức phát động và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tải Kế hoạch 1081/KH-STNMT tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 459

  • Tổng 5.376.578