Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

8:1, Thứ Hai, 9-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là một nội dung quan trọng của Luật Đo đạc và Bản đồ. Trong Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trình Chính phủ phê duyệt.

 

* Dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Chuẩn hóa, đầy đủ và liên tục cập nhật

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là tập hợp chính sách, thể chế, tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và nguồn lực nhằm chia sẻ, sử dụng hiệu quả dữ liệu không gian địa lý trong cả nước.

Để xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, Bộ TN&MT sẽ chủ trì xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai; Xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch này; Lựa chọn và phát triển công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Ngoài ra còn xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý và xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý.

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy đủ từ Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; được cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian địa lý các nước trong khu vực và quốc tế.

Việc cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu không gian địa lý không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

Một mô hình hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

* Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia ngành TN&MT

Trong Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ mới được ban hành, Bộ TN&MT xác định xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là một trong 10 nội dung quan trọng để đưa Luật vào cuộc sống.

Toàn bộ dữ liệu địa lý quốc gia liên quan tới từng ngành, từng lĩnh vực TN&MT đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định trách nhiệm tới từng đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sau khi được Chính phủ phê duyệt; xây dựng, vận hành Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng dữ liệu khung; tích hợp dữ liệu khung và phối hợp với các đơn vị liên quan để tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chất, khoáng sản, dữ liệu bản đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tích hợp dữ liệu bản đồ địa chất, khoáng sản, dữ liệu bản đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hoá dữ liệu bản đồ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam. 

Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ về khắc phục sự cố môi trường, dữ liệu bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ về khắc phục sự cố môi trường, dữ liệu bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Viễn thám quốc gia chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu ảnh viễn thám; tích hợp dữ liệu ảnh viễn thám vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, dữ liệu bản đồ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, dữ liệu bản đồ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam. 

Cục Biến đổi khí hậu chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ về ứng phó với biến đổi khí hậu; tích hợp dữ liệu bản đồ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam. 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì tổ chức triển khai các giải pháp nền tảng kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.

* Hai giai đoạn

Bộ TN&MT xác định hai giai đoạn trong việc xây dựng hạ tầng không gian địa lý quốc gia: Giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoàn thiện, cập nhật.

Giai đoạn 1 kéo dài từ năm 2020 đến năm 2021. Cụ thể, tháng 9 năm 2020, Bộ TN&MT dự kiến trình Chính phủ ban hành chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040.

Từ năm 2019 đến hết năm 2021, thực hiện xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng, tích hợp dữ liệu khung và dữ liệu bản đồ quy hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chuẩn hóa, tích hợp một số dữ liệu chuyên ngành khác;

 

Giai đoạn 2, từ năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, hoàn thiện Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; chuẩn hoá, tích hợp dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; cập nhật, bổ sung thường xuyên dữ liệu không gian địa lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định.

Theo: Bảo Châu

Nguồn tin: monre.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 451

  • Tổng 5.376.570