Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

16:17, Thứ Tư, 15-6-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch 1328/KH-STNMT về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 - 2020, đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được và để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực.

Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với vùng, miền, địa bàn và đối tượng dân cư; huy động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới theo điều kiện và khả năng của từng địa phương; phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị cần hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục đăng ký, tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 xã hoặc 01 thôn, bản, làng đặc biệt khó khăn. Đối với cá nhân công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cần nỗ lực bám sát, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, công chức, viên chức và người lao động trong Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong việc phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Xem Kế hoạch 1328/KH-STNMT tại đây.

Kiều Oanh 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 250

  • Tổng 5.376.370