Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

15:45, Thứ Hai, 6-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch số 3388/KH-STNMT ngày 03 tháng 11 năm 2023 về triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Kế hoạch triển khai nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình trong việc triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 62-KH/TƯ ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong Sở trong công tác đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, phòng, đơn vị và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, và thủ trưởng cơ quan và trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương; vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh có liên quan.

Bốn là, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tải Kế hoạch 3388/KH-STNMT tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 208

  • Tổng 5.376.328