Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

14:26, Thứ Sáu, 24-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời nhằm phát huy những kết quả tich cực đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững” đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các phòng, đơn vị, bộ phận trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong ngành tài nguyên và môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Chủ động, sáng tạo, đổi mới việc tiếp tục thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2022 một cách có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó cần chú trọng phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu các phòng, đơn vị, bộ phận trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, chính trị, tư tưởng. Việc thực hiện Chuyên đề cần gắn với Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và tình hình thực tiễn của Ngành, của Sở và của từng phòng, đơn vị; phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể và ý thức đổi mới sáng tạo của mỗi một công chức, viên chức và người lao động để đạt được những kết quả thực chất hơn, có tính lan tỏa mạnh mẽ hơn. 

Ba là, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Chuyên đề của Đảng bộ tỉnh, trong đó cần tập trung tuyên truyền làm rõ những nội dung quan trọng của Chuyên đề như: “trách nhiệm nêu gương”, “tự lực tự cường”, “đổi mới sáng tạo”, đồng thời tuyên truyền khẳng định những kết quả tích cực đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và sau 01 năm thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền những mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả; những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Bốn là, Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Sở về tiếp tục tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh để tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo Bác, tạo động lực tinh thần quan trọng để mỗi công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động tích cực, sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, của Ngành.

Năm là, Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể trong toàn Sở phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Sở, của đơn vị và địa phương nơi cư trú với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động thi đua học tập, công tác, lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường lên tầm cao mới.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 6368

  • Tổng 5.376.066