Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính”

10:44, Thứ Ba, 7-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai tuyên truyền, phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên website của Sở. Đồng thời, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến và đối tượng dự thi là công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi toàn tỉnh. Nội dung cuộc thi được tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị. Cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thi hành, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong các cơ quan nhà nước để đảm bảo vận hành đồng bộ, thông suốt theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017; Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Quản lý và sử dụng tài sản công, tiết kiệm chi phí hành chính trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; Các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian dự thi: Đợt 1 từ ngày 01/9 đến 20/9/2021. Đợt 2 từ ngày 01/10 đến 20/10/2021.

Cách thức thi, căn cứ xét thưởng và cơ cấu giải thưởng được quy định cụ thể tại Quyết định số 110/BTC ngày 09/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Sau khi phát động triển khai tham gia cuộc thi, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã nhiệt tình đăng ký tham gia cuộc thi. Thông qua cuộc thi đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Sở nắm bắt đầy đủ thông tin về công tác cải cách hành chính, từ đó phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần tuyên truyền đến nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước.

Với mục đích tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính cho công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đó nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Tiêu chí về Tuyên truyền cải cách hành chính trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong cả nước, cải thiện kết quả điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền cải cách hành chính.

 

 Kiều Oanh

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 437

  • Tổng 5.376.556