Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

15:48, Thứ Tư, 1-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm động viên công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường Quảng Bình hăng hái thi đua phấn đấu thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (06/8/2003 - 06/8/2023), làm tiền đề phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3 đối với tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 163/STNMT-VP về việc phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2023.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như: 

Thi đua xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thi đua thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; thúc đẩy cải cách hành chính, hội nhập. Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời thi đua đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để triển khai phong trào thi đua hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch; trong đó tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Địa chất và Khoáng sản; tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội.

Ba là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực ngành TN&MT, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Bốn là, tổ chức ổn định hoạt động theo quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ. Thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ; tinh giản biên chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai kết quả của Hội nghị COP27 và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, thu hút đầu tư vào vào năng lượng sạch, tái tạo...

Năm là, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước bảo đảm an ninh nguồn nước. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản chiến lược. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tấng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… tạo sự lan tỏa trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở và Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, phát huy tinh thần thi đua, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Xem chi tiết Kế hoạch 163/STNMT-VP tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 3296

  • Tổng 5.075.229