Một số chính sách mới quy định tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP

15:27, Thứ Sáu, 10-5-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật Đo đạc và bản đồ cũng như đưa Luật vào thi hành, áp dụng trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ; ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Cán bộ đo đạc

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, gồm có 55 điều hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định đã quy định cụ thể những chính sách mới:
Về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, Nghị định đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có liên quan và thời điểm về hoàn thiện hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực để công bố sử dụng thống nhất trong toàn quốc.
Về xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, đã quy định về việc tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác trạm định vị vệ tinh quốc gia, trạm định vị vệ tinh chuyên ngành nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển và đáp ứng yêu cầu cấp bách về đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại nhằm tạo sự đột phá trong thu nhận, xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.
Ngoài việc quy định về bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, Nghị định quy định cụ thể phạm vi hành lang bảo vệ cho từng loại công trình hạ tầng đo đạc để đảm bảo sự ổn định của công trình trong quá trình sử dụng theo đúng quy định kỹ thuật. Nghị định còn quy định việc di dời và trách nhiệm di dời công trình hạ tầng đo đạc trong một số trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo đảm việc bảo vệ và duy trì các công trình hạ tầng đo đạc, tránh việc làm mất, làm hỏng như hiện nay, gây khó khăn, tốn kém trong hoạt động đo đạc và bản đồ.
Về lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, điểm mới của Nghị định là đã quy định cụ thể thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản được lưu trữ lịch sử; quy định về việc cung cấp lại thông tin liên quan cho cơ quan, tổ chức cung cấp nếu phát hiện sai sót, không phù hợp với thực tế, không tồn tại ở thực địa nhằm kịp thời chỉnh sửa, cập nhật các thông tin thể hiện trong thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
Tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nội dung của Luật, quy định về xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 24); chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 25); công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 26); xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý (Điều 27); xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam (Điều 28).
Việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ đảm bảo thực hiện các quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ theo đúng quy định.
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ.

Khánh Ly 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1246

  • Tổng 4.061.491