Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 và các năm tiếp theo.

13:49, Thứ Ba, 12-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nhằm tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở, góp phần thực hiện có hiệu quả, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã ban hành kế hoạch số 2538/KH-STNMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Với mục đích đề cao vai trò trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tiếp tục nỗ lực và nâng cao các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số PAR INDEX đạt điểm và thứ hạng thấp; cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2020, nhằm nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS tỉnh Quảng Bình năm 2021 và những năm tiếp theo. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó Tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện; Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã…
 
Lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia
Lớp Bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành chính do Bộ Nội vụ tổ chức.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, trong năm 2021 Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chung được UBND tỉnh giao, khắc phục và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với các chỉ số đã được phân công với các 5 nhiệm vụ chủ yếu như sau:
 
Một là, đối vớicông tác chỉ đạo, điều hành: Triển khai các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 2030. Đảm bảo mức độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm đạt 100% kế hoạch. Trong năm phải triển khai thực hiện kiểm travề công tác cải cách hành chính tối thiểu từ 30% trở lên các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung của cải cách hành chính để tham gia thực hiện…
 
Hai là, đối với công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh: Thực hiện toàn diện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.Chỉ đạo thường xuyên công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đảm bảo đúng nội dung hình thức văn bản quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và có tính khả thi cao.
 
Ba là, đối với nội dung cải cách thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ và các Quyết định của Bộ TN&MT về đẩy mạnh thực hiện việc cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp tục triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chỉ đạo Bộ phận một cửa trực tiếp hỗ trợ lần đầu giúp cá nhân, tổ chức để tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến nhằm đảm bảo hoàn thành sớm các chỉ tiêu tỷ lệ đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Tăng cường triển khai thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (4 tại chỗ) tại Bộ phận một cửa trong lĩnh vực TNMT…
 
Bốn là, đối với công tác cải cách tài chính công: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách và báo cáo kết quả xử lý theo quy định…
 
Năm là, đối với công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc giữa Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết nhiệm vụ được giao, giải quyết thủ tục hành chính.Tiếp tục nâng cấp hạ tầng thông tin để góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…
 
Lớp Bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Bên cạnh đó tăng cường đôn đốc các phòng, đơn vị xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, trong đó áp dụng toàn bộ 100% đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.. Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC…
 
Kế hoạch nhằm xây dựng nền hành chính của Sở theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.
 
Xem chi tiết Kế hoạch 2538/KH-STNMT tại đây.
Hoài Giang

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1021

  • Tổng 4.061.265