Chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao

7:57, Thứ Sáu, 25-9-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 Đặc biệt, ngay sau khi Luật Tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Bình đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ đối với công tác tiếp công dân; đồng thời kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong kỳ báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham gia tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. UBND tỉnh đã duy trì công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 12, Luật Tiếp công dân và được cụ thể hóa tại Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tiếp công dân hàng ngày tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 và Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân. Theo đó, mỗi tháng lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân 01 lần, vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo) và tiếp đột xuất theo quy định tại Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013. Công dân đến tiếp đều được kết luận, hướng dẫn, giải thích đúng quy định pháp luật. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan là thành viên Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã cử lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ tham gia các phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo tỉnh theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Quy chế Tiếp công dân của tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh duy trì thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Tiếp công dân. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

Công tác bố trí cán bộ tiếp công dân ngày càng được tăng cường. Hiện tại Ban Tiếp công dân của tỉnh có 05 cán bộ chuyên trách tiếp công dân; ở cấp huyện, mỗi Ban tiếp công dân có 02 cán bộ chuyên trách. Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đều bố trí cán bộ thanh tra tham mưu và trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan theo quy định. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tiếp công dân được quan tâm thường xuyên. Hàng năm, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn pháp luật về kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc phối hợp tốt giữa các cơ quan hữu quan là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác tiếp công dân, cán bộ phụ trách tiếp công dân là người phải chủ động, tích cực tạo lập và duy trì các mối quan hệ này vì được hình thành do nhu cầu của công việc và phục vụ cho công việc. Ngoài việc nắm vững các quy định pháp luật để vận dụng, cần phải có kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ để giải quyết công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả.

Từ tháng 8/2019 - 8/2020, các cơ quan hành chính Nhà nư¬¬¬¬ớc trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.980 lư¬ợt công dân, giảm 487 lượt so với cùng kỳ năm trước (2.980 lượt/3.467 lượt), trong đó cấp tỉnh tiếp 335 lượt, cấp huyện tiếp 1.323 lượt, cấp xã tiếp 1.322 lượt. Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; việc chế độ người được hưởng chính sách như thương binh, chính sách đối với người có công; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính, làm trái các quy định của pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hành vi tham nhũng... Lãnh đạo UBND các cấp và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp xem xét, giải thích, hư¬ớng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm cho Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân theo Luật định. Tổng số lượt đoàn đông người đến Trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước và Trụ sở Tiếp công dân là 35 lượt đoàn (512 lượt người), so cùng kỳ năm trước giảm 52 lượt đoàn (35 lượt đoàn/87 lượt đoàn).

Trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 02 phiên, các Phó Chủ tịch đã tiếp 06 phiên (các phiên trong tháng 3, 4, 5, 8 năm 2020 tạm hoãn tiếp công dân định kỳ để thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19); Thủ trưởng các Sở và đơn vị thuộc cấp tỉnh tiếp 160 phiên, cấp phó theo ủy quyền đã tiếp 40 phiên; Chủ tịch UBND cấp huyện đã tiếp 96 phiên, cấp phó theo ủy quyền đã tiếp 64 phiên; Chủ tịch UBND cấp xã đã tiếp 3.392 phiên, cấp phó theo ủy quyền đã tiếp 1.696 phiên. Cùng với đó, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 2.301 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, so với cùng kỳ năm trước giảm 173 đơn (2.301 đơn/2.474 đơn); trong đó: Khiếu nại 511 đơn, giảm 114 đơn (551 đơn/625 đơn); tố cáo 395 đơn, tăng 41 đơn (354 đơn/395 đơn); phản ánh, kiến nghị 1.395 đơn, giảm 100 đơn (1.395 đơn/1.495 đơn); đã giải quyết được 357/387 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 92,2%, trong đó: khiếu nại 264/289 đơn, đạt 91,3%; tố cáo 83/98 đơn, đạt 94,9%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính tại một số nơi chưa cao; một số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này chưa tâm huyết, kinh nghiệm tiếp công dân còn có mặt hạn chế; một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm; việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương chưa triệt để, còn kéo dài; việc nắm tình hình một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, còn bị động, lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp xảy ra; chưa tập trung để giải quyết các nội dung cơ bản, nhất là cơ chế, chính sách; một số vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, công dân không đồng ý nhưng không khởi kiện ra Tòa án mà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan hành chính, không chấp hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đã có hiệu lực thi hành...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cấp, ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định sẽ tiếp tục tập trung giải quyết sớm những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân phải có trình độ, năng lực, trách nhiệm; tăng cường hướng dẫn cấp xã trong công tác đối thoại, hòa giải, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyệt đối không để đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tồn đọng, kéo dài…

Theo: Hồng Lựu

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 42

  • Tổng 5.376.163