Ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

13:48, Thứ Sáu, 20-12-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT quy trình xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

 Quy trình này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư quy định rõ quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường gồm các bước công việc chính như sau: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ; kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước. Hiện nay, hầu hết các địa phương trong cả nước đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường nhưng chưa đồng bộ, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa có sự kết nối với nhau, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường chưa được kết nối liên thông giữa địa phương và trung ương, giữa các địa phương với nhau nên việc khai thác sử dụng dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn nêu trên và bảo đảm cung cấp, chia sẻ và khai thác thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận tiện đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; kết nối, liên thông với khu vực và quốc tế… cần ban hành những quy định, quy chuẩn, giải pháp kỹ thuật cụ thể cho việc kết nối liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương và các Bộ, ngành là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Thông tư này đã bãi bỏ một số nội dung của các thông tư sau: Chương II phần II Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Trường Bộ TN&MT ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường; Điều 18 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 8/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ TN&MT quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT.

Thông tư này gồm 4 chương, 19 điều; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Tải Thông tư 20/2019/TT-BTNMT tại đây.

 

Hoài Giang


 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1057

  • Tổng 4.061.302